ALGEMENE VOORWAARDEN

PIJNACKER INFRA BV

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder handelsregisternummer ***)

Download hier de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PIJNACKER INFRA BV

Artikel 1. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan;
  • Opdrachtnemer: Pijnacker Infra B.V.;
  • Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
  • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Wetten en voorschriften
3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met Opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in het vorige lid bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te nemen en na te leven. Opdrachtgever maakt deze voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst bekend, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een en ander algemeen bekend is. Wijzigingen in de in het vorige lid bedoelde voorschriften, welke in
werking treden na de dag van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtnemer, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes
4.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
4.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zullen worden doorberekend.
4.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
4.5 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.6 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Opdrachtnemer niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
4.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
4.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de prijzen van kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de volgende kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en dergelijke. Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan dan is Opdrachtnemer gerechtigd de in de offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
4.10 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.
5.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in artikel 4.8 een verhoging ondergaan dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijsverhoging buiten de invloed van Opdrachtnemer plaatsvindt.

Artikel 6. Meerwerk
6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door Opdrachtgever gewenste wijzigingen indien deze voor Opdrachtnemer kostenverhogend zijn.
6.2 Als Opdrachtnemer het schriftelijk opgedragen meerwerk, zal aanvaarden, zal zij dit binnen 30 werkdagen schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen.
6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, dezelfde bepalingen van toepassing als weergegeven in de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn
7.1 De leveringen en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden overeenkomstig de in de Opdracht opgenomen termijnen, dan wel het door Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Opdracht en/of het vast te stellen schema opgenomen termijnen zijn echter nimmer fatale termijnen voor Opdrachtnemer.
7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Opdrachtnemer benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van de reeds afgeleverde en in de toekomst af te leveren zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan.
8.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Opdrachtnemer onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de Opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
8.3 Zolang er nog sprake is van enige openstaande vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Opdrachtnemer daarvoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
8.4 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire rechtsmaatregelen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken/materialen dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na instelling van de rechtsmaatregelen schriftelijk en aangetekend aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten gevolge van het niet melden daarvan komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het werk en voor de vrije beschikking over het werkterrein door Opdrachtnemer bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer extra voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Extra kosten
Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:
a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van opdrachtgever komt;
b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn;
c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen;
d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht en/of kosten van vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen.

Artikel 11. Betalingen
11.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen heeft Opdrachtnemer recht op de betaling van het overeengekomen bedrag in vierwekelijkse termijnen te beginnen op de vierde maandag na aanvang van het werk. De hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de leveranties en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn. Na oplevering volgt de laatste termijn.
11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het termijnbedrag volgens art. 11.1 dan wel het overeengekomen bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name vermeerderd met eventuele extra kosten en vermeerderd met de ingevolge de artikelen 4.8, 5.2 en 10 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
11.3 Indien Opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.
11.4 Bij overschrijding door Opdrachtgever van de betalingstermijn heeft Opdrachtnemer het recht verdere leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van 1% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de achterstallige betaling, komen voor rekening van Opdrachtgever.
11.5 Zowel in de situatie van art. 11.3 als van art. 11.4 heeft Opdrachtnemer recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. van de overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt het navolgende:
a. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade jegens Opdrachtnemer is uitgesloten;
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever
verstrekte gegevens;
– verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in en/of rondom het werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende, de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of af te voeren bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer terzake van de (in-) directe gevolgen van de hierboven aangeduide verontreinigingen;
– overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn;
c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in totaliteit in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens betreffende polis.
d. Indien om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de verzekering van Opdrachtnemer wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van het geleverde, cq. het uitgevoerde werk.e. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 13. Schadeloosstelling
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Opdrachtnemer voor alle kosten, schaden of interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Opdrachtnemer worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Opdrachtnemer.

Artikel 14. Opschorting en Ontbinding
14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever ter zake van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst in verzuim verkeert.
14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te beëindigen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:
a. het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, en/of
b. Opdrachtgever haar bedrijfsuitoefening staakt, en/of
c. Opdrachtgever haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Midden-Nederland.